โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศิริกัญญา จันปุ่ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอริษา คำทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1