โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางจารุณี ฤทธิ์วงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายไพรัตน์ แสนโสม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1