โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิษฎวัชน์ ชาวนา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเบญจมาศ แสนพันนา
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1