โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางลำดวน ทองผา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจาริณี วังคะฮาต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1