โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจารุณี ฤทธิ์วงศ์
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0982295121
อีเมล์ : tuwong97@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายวินิจ พลธะรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายจิรัฐติศักดิ์(พรสวรรค์) สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายเลียง ผางพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2543-2550
ชื่อ-นามสกุล : นายชาตรี ประดุจชนม์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2543