โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
หมู่ 2  ตำบลเหล่าสร้างถ่อ  อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร 49110
เบอร์โทรศัพท์ -
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
     เดิมเป็นสาขาของโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร จัดการเรียนการสอนในลักษณะสาขาโรงเรียน ณ พื้นที่ตำบลเหล่าสร้างถ่อครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2536 โดยอาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนบ้านเหล่าสร้างถ่อเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนชั่วคราว ต่อมาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2536 ประชาชนชาว ต.เหล่าสร้างถ่อ ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขนาด 7 ห้องเรียน มูลค่า 350,000 บาท ณ ที่สาธารณะประโยชน์ เนื้อที่ 50 ไร่ จึงได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอน ณ ที่แห่งนี้จนถึงปัจจุบัน

     วันที่ 7 พฤศจิกายน 2538 นายพนม พงษ์ไพบูลย์ อธิบดีกรมสามัญศึกษาได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 

     วันที่ 30 เมษายน 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศตั้งโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งใหม่ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาลำดับที่ 28 ของจังหวัดมุกดาหาร ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

     วันที่ 1 พฤษภาคม 2539 นางเพ็ญศรี รูปขจร ผู้อำนวยการสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร แต่งตั้ง นายสถิต จิตจักร ผู้อำนวยการโรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร รักษาการผู้บริหารโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2539 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นายชาตรี ประดุจชนม์ อาจารย์ 2 ระดับ 6 โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ 

     วันที่ 19 มกราคม 2543 นายเลียง ผางพันธ์ มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จนถึงวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2550 

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550  นายจิรัฐติศักดิ์(พรสวัสดิ์) สุวรรณศรี  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

     วันที่ 11 พฤษภาคม 2561  นายวินิจ พลธะรัตน์  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ จนถึงเดือนกันยายน 2564

 ที่ตั้ง/ที่อยู่โรงเรียนเหล่าประชาอุทิศ
     ต.เหล่าสร้างถ่อ  อ.คำชะอี  จ.มุกดาหาร